Liturgie zondagmorgen- en zondagmiddagdienst


CGK Huizen, 2 april 2023, 9.30 uur

welkom en mededelingen

zingen                                            Gezang 182 : 1, 2 en 6 LB73

1. Jezus, leven van ons leven,

Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven,

Gij neemt op U angst en nood,

Gij moet sterven aan uw lijden

om ons leven te bevrijden.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.

2. Gij die alles hebt gedragen

al de haat en al de hoon,

die beschimpt wordt en geslagen,

Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,

als de minste mens gebonden,

aangeklaagd om onze zonde.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.

6. Dank zij U, o Heer des levens,

die de dood zijt doorgegaan,

die Uzelf ons hebt gegeven

ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden,

in uw kruis is onze vrede.

Voor uw angst en diepe pijn

wil ik eeuwig dankbaar zijn.

stil gebed, votum en groet

zingen                                                            Psalm 8 : 1 en 2 NB

1. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven –

machtige God, Gij die uw majesteit

ten hemel over ons hebt uitgebreid.

2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,

maar in de mond van kind’ren doet Gij klinken

uw machtig heil, zo maakt G’ uw vijand stil

en doet uw haters buigen voor uw wil.

Gods aanwijzing voor ons leven

gebed

schriftlezing                                                       Matteüs 21,1-11

zingen                                            Gezang 120 : 1, 2 en 4 LB73

1. Heft op uw hoofden, poorten wijd!

Wie is het, die hier binnen rijdt?

Begroet Hem, Heer der heerlijkheid

en Heiland vol barmhartigheid!

Hij geeft de wereld ’t leven weer.

Juicht blijde, zingt uw God ter eer,

looft Hem, die sterk van daad de deuren binnen gaat.

2. Rechtvaardigheid is zijn bestel,

zachtmoedigheid zijn metgezel.

Hij draagt een kroon van heiligheid,

een scepter van barmhartigheid.

Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,

Juicht, nu die Heiland ons verschijnt;

door Hem geschiedt Gods raad, zijn heerschappij bestaat!

4. Heft op uw hoofden, poorten wijd!

Elk hart zij Hem ter woon bereid!

De palmen van uw eerbied spreidt

de weg langs, die uw Koning rijdt.

Hij komt tot u met troost en vreê

en brengt u heil en liefde mee.

Geprezen zij de Heer, Hij geeft u ’t leven weer!

schriftlezing                                                    Matteüs 21,12-17

kindermoment

zingen                                   Hosanna in de hoogste hemelen

Hosanna in de hoogste hemelen!

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!

de kinderen gaan naar de zondagsschool

verkondiging

zingen                                                     Psalm 31 : 17 en 19 OB

17. Geloofd zij God, die zijn genade

aan mij heeft groot gemaakt,

die voor mijn welstand waakt.

Zijn oog slaat mij in liefde gade,

Hij wil mij heil bereiden,

mij in een vesting leiden.

19. Bemint de Heer, Gods gunstgenoten,

de Heer, die vromen hoedt

en straft het trots gemoed.

Zijt sterk, Hij zal u niet verstoten.

Hun geeft Hij moed en krachten

die hopend op Hem wachten.

avondmaalsformulier

opdracht; zelfonderzoek en nodiging

zingen                                                          Gezang 177 : 1 LB73

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,

in deze zee verzinken mijn gedachten:

o liefde die, om zondaars te bevrijden,

zo zwaar moest lijden.

lofprijzing aan tafel; gedachtenis van Christus; instelling

gebed om de Heilige Geest; gebed des Heren

gemeenschap van brood en wijn

zingen                                                         Uit aller mond 33 : 7

Gij schenkt met volle handen,

die zelf de armoe draagt.

Gij maakt uzelf te schande,

die steeds naar zondaars vraagt.

Wij willen, groot en klein,

die ’t al van U ontvingen,

U ons hosanna zingen

en eeuwig dankbaar zijn.

zingen                                                          Gezang 181 : 5 LB73

O wonderbare liefde, die ons denken

te boven gaat, wat kan mijn liefd’ U schenken,

wat ooit bereiken de arbeid mijner dagen,

dat U behage?

gebeden

de kinderen komen terug van de zondagsschool

zingen                                                                   Psalm 98 : 3 NB

Laat heel de aard’ een loflied wezen,

de psalmen gaan van mond tot mond.

De naam des HEREN wordt geprezen,

lofzangen gaan de wereld rond.

Hosanna voor de grote Koning,

verhef, bazuin, uw stem van goud,

de HEER heeft onder ons zijn woning,

de HEER die bij ons intocht houdt.

zegen

collecten (diaconie en zending)


GKv, CGK (Bussum-) Huizen, 2 april 2023, 17.00 uur

welkom en mededelingen

zingen                                                                 Opwekking 215

1. De Heer is mijn Herder en geen ding

ontbreekt mij naar zijn wil;

Hij schenkt mij rust in grazig land,

aan waat’ren klaar en stil.

2. Hij is het, die mijn ziel verkwikt

en die mijn schreden leidt

in rechte sporen om de eer

zijns naams in eeuwigheid.

3. Al ga ik door een duister dal,

ik vrees geen kwaad, want Gij

zijt altijd met mij en uw stok

en staf vertroosten mij.

4. Gij zijt het, Die mijn dis bereidt

voor ’t oog van wie mij krenkt;

Die zalft mijn hoofd en mij een kelk

tot overvloeiens schenkt.

5. Zo zullen heil en goedheid groot

mij volgen dag aan dag,

en ik verkeer in ’s Heren huis,

waar ’k eeuwig wonen mag.

stil gebed, votum en groet

zingen                                                     Psalm 80 : 1 en 11 OB

1. Neem Isrels Herder, neem ter oren,

die Jozefs kroost, door U verkoren,

als schapen gunstig hebt geleidd

die enen troon van heiligheid

U tussen Cherubs hebt gesticht,

verschijn weer blinkend met uw licht.

11. Behoud ons, Heer der legermachten,

zo zullen w’ ons voor afval wachten,

zo knielen w’ altoos voor U neer.

Getrouwe Herder, breng ons weer,

verlos ons, toon ons ’t lieflijk licht

van uw vertroostend aangezicht.

korte avondmaalsformulier

gebed

zingen                                               Gezang 358 : 3 en 4 LB73

3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,

voor onrechtvaardigen gerechtigheid,

zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt

en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,

waar is de bron waaruit ik drinken moet?

Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;

voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

viering avondmaal

zingen                                               Gezang 358 : 5 en 6 LB73

5. Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood

en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,

hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;

berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

6. U wil ik danken, grote Levensvorst;

Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.

Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;

in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

gebed

schriftlezing                                        Matteüs 26,1-16; 31-35

zingen                                                        Gezang 181 : 4 LB73

Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,
de heer zich voor de schulden zijner knechten
aan ’t kruis liet hechten.

verkondiging

zingen                                                        Gezang 177 : 7 LB73

Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen,

dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,

laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen

als sterkte roemen.

dankgebed

geloofsbelijdenis

zingen                                                                 Psalm 79 : 5 NB

O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,

wij zijn de schapen die uw roepstem horen,

Gij, onze herder, zult ons veilig leiden

aan stille waat’ren en in groene weiden.

Geslacht meldt aan geslacht

uw goedheid en uw kracht,

de grootheid van uw daden.

Zo gaat een blinkend spoor

van lof de eeuwen door.

Wij prijzen uw genade.

zegen

collecten