cgkoudheader.jpg

Liturgie zondagmorgen- en zondagmiddagdienst

CGK Huizen, 19 september 2021, 9.30 uur

welkom en mededelingen

zingen                                 Schriftberijming 27 : 1, 2 en 4

1. Bezingt Gods lof als nooit tevoren,

gij die naar zijn barmhartigheid

in Christus wederomgeboren

ten leven uitverkoren zijt –

die hoop steekt onze vreugde aan:

de Heer is waarlijk opgestaan!

2. Gij zult de erfenis verkrijgen

die in de hemel wordt bewaard –

als God verbreekt het grote zwijgen,

wordt eindelijk geopenbaard

wat onaantastbaar weggelegd

ons door God zelf is toegezegd.

4. Gij die Hem zelf nog nooit aanschouwde,

gij die Hem ongezien bemint,

Hem op zijn woord alleen vertrouwde –

weest blij, verheugt u als een kind,

het grote einddoel is in zicht:

uw heil komt stralend aan het licht!

stil gebed, votum en groet

zingen                                                Psalm 147 : 1 en 4 OB

1. Laat ’s Heren lof ten hemel rijzen,

hoe goed is ’t, onze God te prijzen!

’t Betaamt ons, psalmen aan te heffen,

die lief’lijk zijn, en harten treffen.

De Heer wil ons in gunst aanschouwen,

Hij wil Jeruzalem herbouwen,

vergâren en in vreê doen leven,

hen, die uit Isrel zijn verdreven.

4. Zingt beurtelings en dankt de Here.

Zingt psalmen onze God ter ere,

die God, die voor het oog der volken

de heem’len dekt met dikke wolken,

die d’ aarde kroont met gunst en zegen

en haar besproeit met vruchtb’ren regen,

die ’t gras, door mild’ en frisse droppen,

doet groeien op de heuveltoppen.

Gods aanwijzing voor ons leven

zingen                                                      Psalm 119 : 42 NB

Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid

mij tot een deel en erfenis gegeven

waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt.

Uw wet, o HEER, staat in mijn hart geschreven,

uw wil doen is mijn lust te allen tijd,

U te beminnen is geheel mijn leven.

gebed

schriftlezing                                     Kolossenzen 1 : 1 – 14

de kinderen gaan naar de zondagsschool

zingen                                                           Psalm 32 : 4 OB

Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren,

Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren.

G’ omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,

met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.

Mijn leer zal u, o mens, naar ’t recht doen hand’len

en wijzen u de weg die gij zult wand’len.

Ik zal u trouw verzellen met mijn raad,

terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

verkondiging

zingen                                       Gezang 95 : 1 en 2 (LB ’73)

1. Nu bidden wij met ootmoed en ontzag

de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht

in hemel en op aarde aanzijn gaf,

dat, naar zijn heerlijk wezen,

Hij ons de kracht des Heil’gen Geestes geve

en de Messias bij ons intrek neme.

Zijn liefde is de grondslag van ons leven,

de oorsprong van ons hart.

2. Dan zullen wij met alle heil’gen saam

in ’t morgenlicht op hoge tinnen staan

en hoogte en diepte, lengte en breedte van

Gods heil doormeten mogen.

Dan kennen wij de liefde uit den hoge,

al gaat zij verre het verstand te boven.

Wij zullen tot de volle wasdom komen

in Gods verheven naam.

gebeden

gesprek met de kinderen

zingen                                                Gezang 95 : 3 (LB ’73)

Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,

die verder gaat dan al ons bidden reikt

en meer is dan ons diepste denken peilt,

zij heerlijkheid en glorie

in de gemeente die Hij heeft verkoren,

in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,

door Jezus Christus, nu gelijk tevoren

en tot in eeuwigheid.

zegen

collecten (kerk en emeritikas)

CGK Huizen, 19 september 2021, 17.00 uur

welkom en mededelingen

zingen                                                Psalm 33 : 1, 2 en 5 NB

1. Komt nu met zang en roert de snaren,

gij volk, dat leeft van ’s HEREN recht.

Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen

een lofzang in de mond gelegd.

Word’ als nooit tevoren / door wie Hem behoren

’t feestlied ingezet! / Meldt de blijde mare

bij de klank der snaren, / steekt de loftrompet.

2. Zingt al wie leeft van Gods genade,

want waarheid is al wat Hij zegt.

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,

op liefde rust zijn heilig recht.

Die zich openbaarde / overal op aarde,

alles spreekt van Hem. / Heem’len hoog verheven,

vol van blinkend leven / schiep Hij door zijn stem.

5. Van waar Hij woont, in ’t licht verheven,

ziet God op deze aarde neer.

Al wat door mensen wordt bedreven,

een open boek is ’t voor de HEER.

Woord voor woord te lezen / is voor Hem hun wezen,

want Hij vormt hun hart. / Wat zij ook verzinnen,

heimelijk beginnen, / wordt door Hem ontward.

stil gebed, votum en groet

zingen                                                     Psalm 33 : 7 en 8 NB

7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven

op Gods genadig aangezicht.

Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,

God houdt het oog op hem gericht.

Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen

wie zijn hulp verbeidt. /Koninklijk van gaven

wil de HERE laven /wie ontbering lijdt.

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,

ons hart heeft zich in Hem verheugd.

Hij komt te hulp en geeft bescherming,

zijn heil’ge naam is onze vreugd’.

Laat te allen tijde / uwe liefd’ ons leiden,

uw barmhartigheid. / God, op wien wij wachten,

geef ons moed en krachten / nu en voor altijd.

gebed

schriftlezing                                                   Rom. 8 : 18 – 39

zingen                                                            Psalm 68 : 10 OB

Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons, dag aan dag,

met zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

wie zou die hoogste Majesteit

dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil.

Hij schenkt, uit goedheid zonder peil

ons ’t eeuwig, zalig leven.

Hij kan en wil en zal in nood,

zelfs bij het naad’ren van den dood,

volkomen uitkomst geven.

verkondiging

zingen                                     Uit aller mond 165 : 1, 3 en 5

1. Wanneer de Heer der heren

zich voor ons heeft verklaard,

wie kan ons dan nog deren

in hemel of op aard’?

Zijn Zoon heeft Hij gegeven,

het Lam voor ons bereid:

met Hem schenkt God ons leven

in onaantastbaarheid.

3. Wie zal ons dan nog scheiden

van Christus, van ons Hoofd?

Of is er enig lijden

dat ons zijn liefde rooft?

Verdrukking of benauwdheid,

vervolging of het zwaard?

Of honger soms? Of naaktheid?

Zijn trouw blijft ons bewaard!

5. Geen engelen, geen machten,

het leven noch de dood,

noch heden, toekomst, krachten,

geen schepsel, klein of groot,

geen hoogte en geen diepte

kan nu en immermeer

ons scheiden van Gods liefde

in Christus, onze Heer.

dankgebed

geloofsbelijdenis

zingen                                                                 Psalm 150 NB

1. Looft God, looft Hem overal.

Looft de Koning van ’t heelal

om zijn wonderbare macht,

om de heerlijkheid en kracht

van zijn naam en eeuwig wezen.

Looft de daden, groot en goed,

die Hij triomferend doet.

Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,

harp en fluit, verheerlijkt Hem!

Citer, cimbel, tamboerijn,

laat uw maat de maatslag zijn

van Gods ongemeten wezen,

opdat zinge al wat leeft,

juiche al wat adem heeft

tot Gods eer. Hij zij geprezen!

zegen

collecte (kerk en emeritikas)

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


mededelingen
 

 


 

 

Zondag

26 september H.A.

 

09.30 uur

ds C de Jong

 

17.00 uur

ds. C de Jong

  

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws