cgkoudheader.jpg

Liturgie morgendienst en middagdienst

Huizen, 9 aug. 2020, 9.30 uur

mededelingen

zingen                                                      Psalm 89 : 1 en 3 OB

’k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,

uw waarheid t’ allen tijd, vermelden door mijn reên.

Ik weet, hoe ’t vast gebouw van uwe gunstbewijzen

naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen:

zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,

zo min zal uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.

De hemel looft, o Heer, uw wond’ren dag en nacht.

Uw waarheid wordt op aard’ de glorie toegebracht,

daar uw geheiligd volk van uwe trouw mag zingen.

Want wie is U gelijk bij al de hemelingen?

En welke vorsten ooit het aard’rijk moog’ bevatten,

wie hunner is, o Heer, met U gelijk te schatten?

stil gebed, votum en groet

zingen                                                               Psalm 89 : 6 NB

Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand,

uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.

Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide

als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,

en als herauten gaan U voor op al uw schreden

uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede.

Gods aanwijzing voor ons leven

zingen                                                               Psalm 32 : 3 OB

’k Bekend’, o Heer, aan U oprecht mijn zonden,

’k verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden.

Maar ik beleed na ernstig overleg

mijn boze daân: Gij naamt die gunstig weg.

Dies zal tot U een ieder van de vromen

in vindenstijd met ootmoed smekend komen.

Een zee van ramp moog’ met haar golven slaan,

hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.

gebed

schriftlezing                                                     Prediker 3,1-15

zingen                                                             Psalm 144 : 2 NB

Wat is de mens, o HEER? hoe hebt Gij reden

aan mensenkind’ren aandacht te besteden,

voor hen te zorgen, vriendelijk en mild?

Wat is de mens, dat Gij hem kennen wilt?

Een damp die uit de bodem komt gerezen

en voor de zon verdwijnt, zo is zijn wezen;

zo vluchtig als zijn adem is zijn tijd,

zijn leven als een schaduw die verglijdt.

kindermoment

zingen                                     Opwekking voor kinderen 213

Ik neem even de tijd om met U te praten,

even met U alleen.

ik neem even de tijd om bij U te zijn, Heer,

niemand om me heen.

Ik neem even de tijd om naar U te luist’ren

en stil te zijn voor U.

ik neem even de tijd om Uw stem te horen,

Heer, ik luister nu.

Spreek Heer, ik luister,

uw dienstknecht hoort.

Spreek Heer, ik luister,

ik luister naar uw Woord.

Ik neem even de tijd, ik wil U aanbidden,

God van liefde en trouw.

Ik neem even de tijd, omdat ik wil zeggen

dat ik van U hou.

Ik neem even de tijd om Uw Woord te lezen,

dat U gegeven heeft.

Ik neem even de tijd, zodat U kunt spreken

door uw Woord dat leven geeft.

Spreek Heer, ik luister …

U neemt altijd de tijd om naar mij te luist’ren,

er gaat nooit een moment voorbij,

dat U even geen tijd heeft want op elk moment, Heer,

staat U klaar voor mij.

Spreek Heer, ik luister …

verkondiging

zingen                                                         Uit aller mond 119

God is getrouw, zijn plannen falen niet,

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.

Die ’t heden kent, de toekomst overziet,

laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;

en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,

volvoert zijn hand.

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,

zijn heerschappij omvat de loop der tijden;

een sterke hand, die nooit heeft misgetast,

blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;

de adem zijner lippen overmant

de tegenstand.

De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,

doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;

Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,

heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;

Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land

als Gods gezant.

dankgebed

zingen                                                               Psalm 72 : 7 NB

Laat ons de grote naam bezingen

van Hem die Isrel leidt,

want Hij alleen doet grote dingen,

zijn roem vervull’ de tijd.

Looft God de HEER, Hij openbaarde

zijn wonderen, zijn eer.

Zijn heerlijkheid vervult de aarde.

Ja, amen, looft de HEER.

zegen

collecte

Huizen, 9 aug. 2020, 17.00 uur

mededelingen

zingen                                Psalm 103 : 1 en 3 NB

Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,

laat al wat binnen in mij is Hem eren,

vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,

die u geneest, die uit het graf uw leven

verlost en kroont met goedertierenheid.

Hij is een God van liefde en genade,

barmhartigheid en goedheid zijn de daden

van Hem die niet voor altijd met ons twist,

die ons niet doet naar alles wat wij deden,

ons niet naar onze ongerechtigheden

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

stil gebed

votum en groet

zingen                                          Psalm 48 : 3 NB

Wij loven, Heer, U in uw huis,

ons hart is in uw liefde thuis.

Gij die uw naam ons openbaarde,

uw lof is tot het eind der aarde.

Recht is in uw hand, o Heer,

Sion jubelt U ter eer.

Hoor hoe Juda’s dochters zingen

bij de grootse rechtsgedingen,

waar Gij vonnis hebt gewezen.

Ja, uw oordeel zij geprezen.

gebed

schriftlezing                                       Luc. 6,27-38

zingen                                          Psalm 32 : 1 OB

Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven,

die van de straf voor eeuwig is ontheven,

wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt,

voor ’t heilig oog des Heren is bedekt.

Welzalig is de mens, wie ’t mag gebeuren,

dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren

en die in ’t vroom en ongeveinsd gemoed

geen snood bedrog maar blank’ oprechtheid voedt.

preek over HC zo. 51

zingen                                Uit aller mond 209 : 4

Ik reis mijn weg, verheugd en blij:

vergeven zijn mijn zonden!

Niet ik zocht Hem, maar Hij zocht mij

en Hij heeft mij gevonden!

Gods goede Geest,

Hij is geweest

mijn gids – het Lam mijn herder.

Vol blijdschap reis ik verder!

dankgebed

geloofsbelijdenis

zingen                                        Psalm 103 : 9 NB

Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN

zijn grote naam, zijn grote daden eren.

Komt allen tot de lof des HEREN saam.

Lof zij den HEER in hemel en op aarde,

die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,

en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

zegen

collecte

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


 extra mededeling i.v.m. coronamaatregel
 


 


Zondag

9 augustus

09.30 uur

Ds. C. de Jong


 

17.00 uur

Ds. C. de Jong 

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws