cgkoudheader.jpg

Liturgie zondagmorgen- en zondagmiddagdienst

CGK Huizen, 3 juli 2022, 9.30 uur
welkom en mededelingen
zingen Psalm 95 : 1, 2 en 3 NB

 1. Steekt nu voor God de loftrompet,
  Hem die ons in de vrijheid zet.
  Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
  Brengt Hem de dank van al wat leeft,
  Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
  Viert Hem, de koning der getijden.
 2. Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
  de goden zijn Hem onderdaan;
  de hoge bergen houdt Hij staande.
  Het hart der aard’ is in zijn hand.
  Hij riep de zee, Hij schiep het land.
  Hij is het, die de weg ons baande.
 3. Komt, werpen wij ons voor den HEER
  die ons gemaakt heeft biddend neer,
  wij, die het volk zijn van zijn weide.
  Want onze God, Hij gaat ons voor,
  Hij trekt met ons de diepte door.
  Zijn hand zal ons als schapen leiden.
  stil gebed, votum en groet
  zingen Psalm 113 NB
 4. Prijst, halleluja, prijst de HEER,
  gij ’s HEREN knechten, immermeer
  moet ’s HEREN naam gezegend wezen.
  Van waar de zon in ’t Oosten straalt,
  tot waar z’ in ’t Westen nederdaalt,
  zij ’s HEREN grote naam geprezen.
 5. Ver boven aller volken trots
  blinkt hemelhoog de glorie Gods.
  Wie is als Hij, de HEER der heren?
  Hij onze God, die troont zo hoog,
  slaat op het diepste diep zijn oog.
  Hemel en aarde moet Hem eren.
 6. Wie onderligt in stof en slijk,
  maakt God aan edelen gelijk.
  Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen.
  Hij zegent die onvruchtbaar scheen,
  met bloei van kind’ren om haar heen.
  Prijst Hem, de HEER, met lofgezangen.
  Gods aanwijzing voor ons leven
  zingen Psalm 17 : 3 OB

  Ik zet mijn treden in uw spoor,
  opdat mijn voet niet uit zou glijden.
  Wil mij voor struikelen bevrijden
  en ga mij met uw heillicht voor.
  Ik roep U aan, ’k blijf op U wachten,
  omdat G’, o God, mij altoos redt.
  Ai, luister dan naar mijn gebed
  en neig uw oren tot mijn klachten.
  gebed
  schriftlezing Genesis 14
  kindermoment
  zingen Op Toonhoogte 543

  Stap voor stap, dag na dag,
  wil ik Jezus volgen.
  Hand in hand, heel de weg
  wil ik gaan met Hem.
  Als ik struikel, staat Hij klaar
  Hij is bij mij in gevaar.
  Dus: stap voor stap, hand in hand
  wil ik gaan met Hem.
  verkondiging
  zingen Psalm 85 : 3 en 4 NB
 7. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
  Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
  het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
  het recht de vrede met een kus begroet;
  de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
  het recht dat uit de hemel nederziet.
  De velden deelt Hij van zijn overvloed,
  de HERE die ons zegent met zijn goed.
 8. Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
  liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
  Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
  zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.
  gebeden
  de kinderen komen terug van de oppas
  zingen Uit aller mond 169
 9. Ach, blijf met uw genade,
  Heer Jezus, ons nabij,
  opdat ons nimmer schade
  des bozen heerschappij!
 10. Licht Gij ons met uw stralen,
  o, Licht der wereld, voor,
  opdat wij niet verdwalen
  of struik’len op ons spoor.
 11. Vervul dan met uw zegen
  onz’ armoe, rijke Heer,
  en zend op onze wegen
  uw kracht en goedheid neer!
 12. Neem Gij ons in uw hoede,
  onoverwonnen Held;
  beteugel satans woede
  en ’s werelds boos geweld!
  zegen
  eerste collecte: kerk
  tweede collecte: noodhulp aan Afrika

 13. CGK Huizen, 3 juli 2022, 17.00 uur
  welkom en mededelingen
  zingen Uit aller mond 166 : 1, 3 en 5
 14. Laat ons niet langer vrezen
  voor oordeel, nood of pijn:
  als God voor ons zal wezen,
  wie zal ons tegen zijn?
  Hij, die zijn Zoon niet spaarde,
  in Hem verzoening geeft,
  schenkt met Hem in genade
  wat ieder nodig heeft.
 15. Hij bidt, ten troon verheven
  aan Vaders rechterhand,
  voor wie Hem zijn gegeven:
  wij houden door Hem stand.
  Niets kan ons van Hem scheiden,
  verdrukking noch gevaar,
  vervolging, nood noch lijden,
  geen honger en geen zwaard.
 16. Wij zullen er van spreken
  met zekerheid steeds weer:
  Gods liefde is gebleken
  in Christus, onze Heer.
  Niets kan ons haar ontroven,
  geen macht, hoe hoog, hoe groot.
  Zij gaat de tijd te boven,
  het leven en de dood.
  stil gebed, votum en groet
  zingen Psalm 4 NB
 17. Laat als ik roep mij op U hopen,
  o God van mijn gerechtigheid.
  Geef mij uw antwoord, doe mij open,
  die mij, als ik ben ingesloten,
  ruim baan maakt en mij weer bevrijdt.
  Hoe lang zult gij mij blijven smaden,
  gij groten, door de schijn bekoord?
  Weet toch: de HERE slaat mij gade.
  Weet dat ik leef van zijn genade.
  Hij is het die mijn roepen hoort.
 18. Laat niet tot zonde uw geschil zijn,
  maar zoekt uw vrede voor de nacht.
  Spreekt tot uw hart en laat het stil zijn,
  laat wat de HERE wil uw wil zijn,
  schenkt Hem wat Hij van u verwacht.
  “Wie”, zeggen velen, “toont ons ’t goede?”
  Verhef dan uw gelaat, o HEER.
  Gij maakt het mij zo wel te moede;
  hebben zij ’s werelds overvloeden,
  uw vrede in mijn hart is meer.
 19. Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
  want slapend kom ik bij U thuis.
  Alleen bij U ben ik geborgen.
  Gij doet mij rusten tot de morgen
  en wonen in een veilig huis.
  gebed
  schriftlezing Gen. 14 : 17 – 20; Johannes 6 : 48 – 58
  zingen Uit aller mond 14 : 4

  De Heer is mijn Herder!
  In ’t hart der woestijn
  verkwikken en laven
  zijn hemelse gaven;
  Hij wil mij versterken
  met brood en met wijn.
  verkondiging HC zo. 29
  zingen Psalm 13 : 3 NB
 20. Gij toch, Gij zijt mijn zekerheid.
  Gij helpt en redt mij op uw tijd.
  Mijn hart juicht om uw zegeningen.
  Den HEER zal ik mijn loflied zingen,
  want Hij heeft mij zijn gunst bereid.
  dankgebed
  geloofsbelijdenis
  zingen Psalm 56 : 5 OB

  Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord;
  ik heb het zelf uit zijnen mond gehoord.
  ’k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord,
  wat sterv’ling zou mij schenden?
  Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden
  mij bijstand boodt en ’t onheil af zoudt wenden,
  tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
  door ijver aangespoord.
  zegen
  eerste collecte: kerk
  tweede collecte: noodhulp aan Afrika

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


mededelingen

 

 


Zondag
10 juli
9.30 uur
Ds. A. den Boer
17.00 uur
Ds. H. F. Klok


 

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws