cgkoudheader.jpg

Liturgie morgendienst en middagdienst

18 oktober 2020, 9.30 u. prof. dr. J.W. Maris

welkom en mededelingen

zingen   UAM 119:1, 2, 3

1 God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ’t heden kent, de toekomst overziet,
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen,
en ’t werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,
volvoert Zijn hand.

2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
Zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden.
De adem Zijner lippen overmant
de tegenstand.

3 De Heil’ge Geest, die in de waarheid leidt,
doet aan Gods kerk Zijn heilgeheimen weten.
Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten.
Zo bouwt Hij Christus’ kerk van land tot land

met vaste hand.

stil gebed

votum en groet

zingen   Ps 48: 1, 4 NB

1 De Heer is groot, zijn lof weerklinkt

waar op de berg de Godsstad blinkt.

Hoe schoon is Sion, hoe verheven,

een vreugd voor wie op aarde leven,

Hier wordt paal en perk gesteld

aan der wereld bruut geweld,

want hier staat de hoge woning

waar God zelf regeert als Koning.

En Hij toont zich t’ allen tijde de beschermer van wie lijden.

4 Komt, trekt verheugd om Sion heen,

en telt haar torens een voor een,

ziet hoe de bastions daar rijzen,

gaat door de zalen der paleizen.

Meldt het aan het nageslacht,

wat God heerlijk heeft volbracht;

ja, gij zult uw kind’ren leren;

deze God is onze Here;

nimmer zal Hij van ons scheiden,

tot de dood blijft Hij ons leiden.

lezing van Gods wet
zingen   Ps 79: 4, 7  OB

4  Gedenk niet meer aan ’t kwaad, dat wij bedreven,
onz’ euveldaad word’ ons uit gunst vergeven.

Waak op, o God, en wil van verder lijden
ons klein getal door Uwe kracht bevrijden!
Help ons, barmhartig HEER,
Uw grote naam ter eer;
Uw trouw koom’ ons te stade;
Verzoen de zware schuld,
die ons met schrik vervult;
bewijs ons eens genade!

7  Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden,
in eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,
en zingen van geslachten tot geslachten
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb’re krachten.

gebed

Bijbellezing 2 Kronieken 16:1-10

zingen   UAM 178: 1, 2, 5

1  Neem mijn leven, laat het, Heer,

toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

2  Neem mijn handen, maak ze sterk,

trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

5  Neem mijn wil en maak hem vrij,

dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,

dat, o Heer, uw Geest er woon’.

preek (over 2 Kron. 16:9a)

        Gods ogen

         – die zien alles, maar

         – die zien anders

zingen   Ps 32: 3, 4 NB

3  Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,

Gij zult aan mij al mijn beloften staven.

Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,

omringt met lied’ren van bevrijding mij!

Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,

Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.

Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,

Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

4   Zo spreekt de Heer: “Mijn weg zal Ik u wijzen,

u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.

Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,

zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft”.

Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen-

wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.

Gij die oprecht van hart en wandel zijt, verheugt u in den Heer te allen tijd!

dankgebed

zingen   Ps 107: 1, 4 OB

1  Looft, looft den HEER gestadig!
Die Oppermajesteit
is gunstrijk, zeer genadig
en goed in eeuwigheid.
Dit zegg’ elk, die gered
door Hem van slaafse banden,
In vrijheid is gezet
uit ’s weêrpartijders handen.

4  God bracht na tegenheden
hen weer op ’t rechte pad,
en richtte hunne schreden
naar een gewenste stad.
Laat zulken voor de HEER,
zijn milde gunstbewijzen,
zijn wond’ren Hem ter eer,
voor ’t ganse mensdom prijzen.

zegen

collecte


18 oktober 2020, 17.00 u.

prof. dr. J.W. Maris

welkom en mededelingen

zingen   Ps 68: 7, 12 NB

7  God zij geprezen met ontzag.

Hij draagt ons leven dag aan dag,

zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,

die ons in ruimte heeft gezet

en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,

Hij heeft ons heil teweeggebracht,

dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,

de Here Here doet alleen

ons aan de dood ontkomen.

12  Gij mogendheden, zingt een lied,

zingt Hem die koninklijk gebiedt,

hier en in alle landen.

Hij heft zijn stem, een stem van macht-

uw sterkte zij Hem toegebracht,

strekt tot Hem uit uw handen.

Zijn heerlijkheid en hoog bevel

staan wakend over Israël,

geen wankeling gedogend.

Doorluchtig is uw majesteit,

geef aan uw volk standvastigheid,

o Here God hoogmogend.

stil gebed

votum en groet

zingen   UAM 7: 1, 4

1  Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,

God uit God en Licht uit Licht.

Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen,

spelend voor Gods aangezicht,

engel Gods uit Isrels oude dagen ,

Zoon van ’s Vaders eeuwig welbehagen,

dienaar van Gods hoog bevel,

kind der maagd, Immanuël

4  Mensenzoon tussen de kandelaren,

Wortel Davids, Morgenster,

blijf uw kerk vergaderen, bewaren,

roep haar van nabij en ver.

Laat de luchters branden van uw klaarheid,

maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid,

schuilplaats in de wildernis,

huis waarin uw vrede is.

gebed

Bijbellezing 1 Korintiërs 13

zingen   Ps 85: 3, 4 OB

3

Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft!

Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft,

zijn gunstgenoot, van blijde troost en vree,

mits hij niet weer op ’t spoor der dwaasheid treê.

Voorwaar, Gods heil is reeds nabij ’t geslacht,

hetwelk Hem vreest en zijne hulp verwacht;

opdat er eer in onze lande woon’ en zich aldaar op ’t luisterrijkst vertoon’.

4

Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet,

de vrede met een kus van ’t recht gegroet.

Dan spruit de trouw uit d’ aarde blij omhoog,

gerechtigheid ziet neer van ’s hemels boog;

Dan zal de HEER’ ons ’t goede weer doen zien,

dan zal ons ’t land zijn volle garven biên.

Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht,

Hij zet z’ alom, waar Hij Zijn treden richt.

preek (over Matth. 6:12)

  ‘zoals ook wij anderen vergeven’

zingen   Ps 5: 6, 7 NB

6  Maar die uw lieve naam belijden,

vinden een schuilplaats aan uw hart:

zij zullen vrij van zorg en smart

juichende zich in U verblijden

te allen tijde.

7  Want gij vervult wat Gij beloofde,

die vromen met uw zegen dekt:

o Heer, uw sterke vrede strekt

tot schild en schutse voor de hoofden

van die geloofden.

dankgebed

zingen   Ps 139: 1, 14 OB

1  Niets is, o Oppermajesteit,

bedekt voor Uw alwetendheid;

Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân;

Gij weet mijn zitten en mijn staan:

wat ik beraad’, of wil betrachten, Gij kent van verre mijn gedachten.

14  Doorgrond m’ en ken mijn hart, o HEER’!

Is ’t geen ik denk niet tot Uw eer?

Beproef m’ en zie of mijn gemoed

iets kwaads, iets onbehoorlijks voed’,

en doe mij toch met vaste schreden

de weg ter zaligheid betreden.

geloofsbelijdenis

zingen   UAM 136: 1, 5

1  Ik heb de vaste grond gevonden

waarin mijn anker eeuwig hecht,

een een’ge grond, in Jezus’ wonden

voor het begin der tijd gelegd

Die grond zal vast, onwrikbaar staan

als aard’ en hemel ondergaan.

5  Op deze grond mag ik vertrouwen,

hij is de troost die uitzicht biedt:

ik mag Gods Vaderhart aanschouwen,

wanneer mijn zonde mij verdriet,

want daar vind ik te allen tijd

oneindige barmhartigheid.

zegen

collecte

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


 extra mededeling i.v.m. coronamaatregel
 Zondag

18 oktober

09.30 uur

Prof. Dr. J.W. Maris


 

17.00 uur

Prof. Dr. J.W. Maris 

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws