cgkoudheader.jpg

Liturgie

CGK Huizen, 31 mei 2020, 9.30 uur

welkom en mededelingen

zingen                  Psalm 118 : 1 en 9 NB

v:   Laat ieder ’s HEREN goedheid prijzen,

      zijn liefde duurt in eeuwigheid.

m: Laat, Israël, uw lofzang rijzen:

      Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

v:   Dit zij het lied der priesterkoren:

      Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

m: Gij, die de HEER vreest, laat het horen:

      Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit is de dag, die God deed rijzen,

juicht nu met ons en weest verblijd.

O God, geef thans uw gunstbewijzen,

geef thans het heil door ons verbeid.

Gezegend zij de grote koning

die tot ons komt in ’s HEREN naam.

Wij zeeg’nen u uit ’s HEREN woning,

wij zegenen u al tezaam.

stil gebed, votum en groet

zingen                  Gezang 242 : 1 en 2

Komt laat ons deze dag

met heilig vuur bezingen

en met vernieuwde vreugd,

want God deed grote dingen.

Eens gaf de Heilge Geest

aan velen heldenmoed.

Bidt dat Hij ons vandaag

verlicht met Pinkstergloed.

O Geest der eeuwigheid,

gij Trooster aller tijden,

deel thans uw zegen uit

aan wie uw komst verbeiden.

O heldere fontein,

die uit Gods tempel welt,

gij wordt een brede stroom

die met de eeuwen zwelt.

Gods aanwijzing voor ons leven

zingen                  Gezang 242 : 6

Vul aan wat ons ontbreekt,

want stukwerk is ons pogen.

En wat ons afleidt van

de vrede uit den hoge,

laat dat, verheven licht,

in vuur en wind vergaan.

Houdt Gij ons staande door

het wonder van Gods naam.

gebed

schriftlezing         Handelingen 2 : 1 – 13

zingen                  Psalm 9 : 1 en 2 OB

Ik zal met al mijn hart de Heer

blijmoedig geven lof en eer.

Mijn tong zal mijn gemoed verzellen,

en al uw wonderen vertellen.

Ik zal in U, mijn God, van vreugd,

opspringen, in de geest verheugd.

Uw naam zal door mijn psalmgezangen,

o Allerhoogste, lof ontvangen.

kindermoment

zingen                  Ik moet weggaan

Ik moet weggaan, ik moet weggaan,

ik kan echt niet blijven,

maar ik zal een mooie brief

in jullie harten schrijven.

Als je dan mijn woorden leest,

weet je dat Ik ben geweest.

Als je dan mijn woorden leest,

weet je dat Ik ben geweest.

Ik ben bij je, ik ben bij je,

ik ben terug gekomen

en ik heb mijn mooiste vuur

voor jullie meegenomen.

Door het wonder van de Geest

vieren wij het Pinksterfeest.

Door het wonder van de Geest

vieren wij het Pinksterfeest.

Ik ben bij je, ik ben bij je,

ik ben bij de mensen,

zodat ze elkaar verstaan

over alle grenzen.

Door het wonder van de Geest

vieren wij het Pinksterfeest.

Door het wonder van de Geest

vieren wij het Pinksterfeest.

Door het wonder van de Geest

vieren wij het Pinksterfeest.

Door het wonder van de Geest

vieren wij het Pinksterfeest.

verkondiging

zingen                  Gezang 477

Geest van hierboven, leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse Vrede, deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,

als wij ontvangen al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,

als wij herboren  Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

v:   Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,

      Liefde die ons hebt liefgehad?

m: Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,

      Gij houdt ons bij de hand gevat.

a:   Gij hebt de zege voor ons verkregen,

      Gij zult op aarde de macht aanvaarden

      en onze koning zijn. Halleluja!

      Gij, onze Here, doet triomferen

      die naar U heten en in U weten,

      dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

dankgebed

collecte

zingen                  Opwekking 167

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is.

En Zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

’t Werk van God is niet te keren

omdat Hij erover waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

zegen

de rekening van de kerk is NL14 INGB 0000 286015 t.n.v. Chr. Ger. Kerk van Huizen

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


 extra mededeling i.v.m. coronamaatregel
 


 


Zondag

(Pinksteren)

31 mei

09.30 uur

internetdienst:

Ds. C. de Jong


 

17.00 uur

internetdienst:

GKv Ichtus 

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws