Liturgie zondagmorgen- en zondagmiddagdienst

CGK Huizen, 14 mei 2023, 9.30 uur

welkom en mededelingen

zingen                                             Gezang 75 : 1, 2 en 3 LB73

1. U kennen, uit en tot U leven,

Verborgene die bij ons zijt,

zolang ons ’t aanzijn is gegeven,

de aarde en de aardse tijd,

o Christus, die voor ons begin

en einde zijt, der wereld zin!

2. Gij zijt het brood van God gegeven,

de spijze van de eeuwigheid;

Gij zijt genoeg om van te leven

voor iedereen en voor altijd.

Gij voedt ons nog, o hemels brood,

met leven midden in de dood.

3. O Christus, ons van God gegeven,

Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven,

Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis

uw kerk die in de wereld is.

stil gebed, votum en groet

zingen                                                        Psalm 98 : 1 en 2 OB

1. Zingt, zingt een nieuw gezang de Here,         bovenstem

die grote God, die wond’ren deed.

Zijn rechterhand vol sterkt’ en ere,

zijn heilig’ arm wrocht heil na leed.

Dat heil heeft God nu doen verkonden,

nu heeft Hij zijn gerechtigheid,

zo vlekkeloos en ongeschonden,

voor ’t heidendom ten toon gespreid.

2. Hij heeft gedacht aan zijn genade,

zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.

Dit slaan al ’s aardrijks einden gade,

nu onze God zijn heil ons schenkt.

Juich dan de Heer met blijde galmen,

gij ganse wereld, juich van vreugd.

Zing vrolijk in verheven psalmen

het heil, dat d’ aard’ in ’t rond verheugt.

Gods aanwijzing voor ons leven

zingen                                                            Psalm 119 : 47 OB

’k Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord,

want ik ontving door uw bevelen ’t leven.

’k Ben d’ uwe, Heer, geleid mij ongestoord.

Behoud mij toch naar ’t woord aan mij gegeven.

Ik heb met lust uw wetten nagespoord

en die gezocht, door uwen Geest gedreven.

gebed

schriftlezing                                                   Matteüs 25,14-30

kindermoment

zingen                                                           Op Toonhoogte 54

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

de kinderen gaan naar de zondagsschool

verkondiging

zingen                                                  Opwekking 689 : 1 en 2

1. Spreek, o Heer, door uw heilig woord,

dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.

Zaai uw woord, plant het diep in ons

en verander ons naar uw evenbeeld,

zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is,

onze daden maakt tot getuigenis.

Spreek, o Heer, en voltooi in ons

wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

2. Leer ons Heer, uw volmaakte weg,

echte nederigheid en gehoorzaamheid.

Toets ons hart en ons denken nu

in het heilig vuur van uw zuiverheid.

In geloof zien wij dan uw majesteit

en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.

Woord van hoop, dat ons leven deed,

overwinning geeft over ongeloof.

gebeden

zingen                                                           Opwekking 689 : 3

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,

laat de diepten zien van uw plan met ons.

Woord dat klonk voor de tijd begon,

onze vaste grond tot in eeuwigheid.

Uw genade geeft ons de zekerheid:                  )

al wat U belooft wordt eens werk’lijkheid.      )

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk                   ) 2x

en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.    )

Spreek, o Heer, en voltooi in ons

wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

de kinderen komen terug van de zondagsschool

zingen                                                   Psalm 85 : 3a en 4a OB

3a Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft.

Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft,

zijn gunstgenoot, van blijde troost en vreê,

mits hij niet weer op ’t spoor der dwaasheid treê.

4a Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet,

de vrede met een kus van ’t recht gegroet.

Dan spruit de trouw uit d’ aarde blij omhoog,

gerechtigheid ziet neer van ’s hemels boog.

zegen

collecten (kerk en theologische universiteit)Liturgie voor de middagdienst op zondag

14 mei 2023 in Huizen om 17.00 uur

Voorganger: J. Jansen

Votum en Groet

GK’06 Psalm 147: 1, 4 en 7

1. Lof zij den HEER, goed is het leven

als ’s Heren lof wordt aangeheven.

Lieflijk en recht te allen tijde

is ’t onze God ons lied te wijden.

Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,

het volk in ballingschap verloren

brengt Hij er samen, heelt hun wonden,

hoezeer hun harten zijn geschonden.

4. Voor God is alle kracht van paarden

en macht van mensen zonder waarde.

Het snoeven van wie wapens dragen

is niet naar ’s HEREN welbehagen.

Zijn welbehagen zal slechts wezen

met allen die Hem needrig vrezen,

die met hun harten voor Hem open

op zijn genaad’ en liefde hopen.

7. De HEER heeft Jakob uitverkoren

om naar zijn heilig woord te horen.

Aan Israël heeft Hij ten leven

zijn rechten en zijn wet gegeven.

Zo deed Hij aan geen andre volken.

Laat ons des HEREN lof vertolken.

De kracht, de heerlijkheid, de ere

zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

Gebed

Lezen: Efezen 1: 1-14

GK’06 Gezang 119: 1, 2 en 5

1. De kerk van alle tijden

kent slechts één vaste grond:

’t is Christus, die door lijden

zijn volk aan zich verbond.

Om haar als bruid te werven,

kwam Hij ten hemel af.

’t Was Hij die door zijn sterven

aan haar het leven gaf.

2. Uit ieder volk verkoren,

toch in haar Heiland één,

is zij door Hem herboren,

blijft dit haar kracht alleen:

één Geest, één vast vertrouwen,

één doop, één heilge dis,

één Heer, op wie te bouwen

haar troost en rijkdom is.

5. Nog weet zij zich verbonden

in haar drieëenge Heer

met wie zijn trouw bevonden,

de strijders van weleer.

Een wolk van Godsgetuigen

omringt ons in de strijd,

tot wij met hen ons buigen,

gekroond met heerlijkheid.

Lezen: Artikel 16 van de NGB

Preek

Opwekking 428

Genade, zo oneindig groot.

Dat ik, die ’t niet verdien

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook – als ik mij tot Hem keer –

dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast

en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast

en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid

mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond.

dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond.

Gebed

Geloofsbelijdenis (op de wijs van LvK1973 Gz 135 = LB2013 lied 481)

Ik geloof in God de Vader,

die almachtig, wijs en goed,

aard’ en hemel heeft geschapen,

vorm en kleur in overvloed.

Die de stilte heeft doorbroken

en zichzelf heeft uitgesproken

in het vleesgeworden Woord,

opdat ieder naar Hem hoort.

Dat is wat ik hier belijd,

mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in Jezus Christus,

Zoon van mensen, Zoon van God,

die als Redder van de wereld

werd gekruisigd en gedood.

Maar die opgestaan ten leven,

hemelhoog nu is verheven,

boven heerschappij en macht

die ten onder wordt gebracht

Dat is wat ik hier belijd,

mijn geloof, mijn zekerheid.

In vergeving van mijn zonden

mag ik op de jongste dag

ok geloof in God de Trooster,

die van oudsher, wereldwijd,

overal zijn volk vergadert

en tot dienen toebereidt.

Met Gods kinderen verbonden,

ipstaan, leven met een lach.

Dat is wat ik hier belijd,

mijn geloof, mijn zekerheid.

Collecte

DNP Psalm 105: 1, 2 en 3

1. Prijs God! Verkondig van de daken

hoe Hij zijn naam weet waar te maken. 

Zing vrolijk bij je instrument.

Maak overal zijn macht bekend.

Wees opgetogen, geef Hem eer,

jij die je heil zoekt bij de HEER.

2. Vraag naar de HEER en naar zijn daden.

Verwacht voortdurend zijn genade.

Volk door de HEER apart gezet,

zorg dat je op zijn almacht let.

Laat altijd worden doorverteld

hoe wijs Hij vonnis heeft geveld.

3. God, die ons als zijn volk aanvaardde,

is rechter van de hele aarde.

Voor altijd blijft zijn woord van kracht,

voor ons en voor ons nageslacht.

De God van Abraham verbindt

zich liefdevol aan ieder kind.

Zegen

Amenlied

LvdK 1973 lied 456:3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!