cgkoudheader.jpg

Liturgie zondagmorgen- en zondagmiddagdienst


CGK Huizen, 13 juni 2021, 9:30 uur

Br. A.N.J. Scheer te Huizen

Welkom en mededelingen

zingen                                                                                       UAM 4

1. Heilig, heilig, heilig! Heere, God almachtig,

vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt.

2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,

werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.

Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden

al uwe englen, onvolprezen Heer.

3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,

één en al vuur en liefde_en majesteit.

4. Heilig, heilig, heilig! Heere, God almachtig

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Inkeer in stilte,

Woord van toewijding en Groet van God

Kindermoment

zingen                                                                                     UAM 11

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,

want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.

‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

Gebod ter bemoediging

zingen                                                                        Psalm 103: 3 OB

3. Loof Hem, die u vergunt uw zielsverlangen,

en ’t goede tot verzading doet ontvangen;

uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd.

De HEER’ doet recht, is heilig in Zijn richten,

treft iemand druk, Hij wil den druk verlichten,

en hart en mond vervullen met Zijn vreugd.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing                                                                        Psalm 121

zingen                                                                   Psalm: 121: 1, 2 OB

1. ‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen,

van waar ik dag en nacht / des Hoogsten bijstand wacht.

Mijn hulp is van den HEER’ alleen,

die hemel, zee en aarde, / eerst schiep, en sinds bewaarde.

2. Hij is al treft u ’t felst verdriet,

uw Wachter, die uw voet / voor wankelen behoedt;

Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;

geen kwaad zal u genaken: / de HEER’ zal u bewaken.

Verkondiging over: Psalm 121: 5

zingen                                                                    Psalm 121: 3, 4 OB

3. Zijn wacht, waarop men hopen mag,

zal, daar zij u bedekt / en u ter schaduw strekt,

de maan bij nacht, de zon bij dag,

In koud’ en gloed vermind’ren, / opdat zij u niet hind’ren.

4. De HEER’ zal u steeds gadeslaan,

opdat Hij in gevaar / uw ziel voor ramp bewaar’.

De HEER’, ’t zij g’ in of uit moogt gaan,

En waar g’ u heen moogt spoeden, / zal eeuwig u behoeden.

Dankgebed en voorbede

Gemeente gaat staan

zingen                                                                      Psalm 91: 1, 5 NB

1. Heil hem wien God een plaats bereidt

in zijn verheven woning:

hij overnacht in veiligheid

bij een almachtig koning.

Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,

mijn toevlucht en mijn veste,

op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt

voor mij altijd het beste.

5. Maar gij moogt schuilen bij den Heer,

geen kwaad bedreigt uw woning:

gij hebt tot schild en tegenweer

den allerhoogsten Koning.

Hij gaf zijn engelen bevel

dat u geen ding zou schaden;

zij zullen u naar Gods bestel

behoeden op uw paden.

Zegen

Collecte (Kerk en Theol. Universiteit)


CGK Huizen, 13 juni 2021; 17.00 uur
ds. J. Bonhof

welkom en mededelingen

zingen                                                                                    UAM 1

1.Ere zij aan God , de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,

eer de Heilge Geest, de Trooster

de Drie-eenge in zijn troon.

Halleluja, halleluja,

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde ons bevrijdt van elke smet, ere zij aan Hem, die zondaars in de rij van koon’gen zet. Halleluja, halleluja, ’t Lam, dat vrijkocht en dat redt!

3. Ere zij de Heer der englen,

ere zij de Heer der Kerk,

ere aan de Heer der volken,

aard en hemel looft uw werk!

Halleluja, halleluja,

looft de Koning, en zijn werk!

Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, Lof zij U, der heren Heer!  

stil gebed, votum en groet

zingen                                                               Psalm 146: 3, 4 (NB)

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,

heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,

God is trouw aan wat Hij schiep.

Wat in hemel, zee of aard’

woont, is in zijn hand bewaard.

4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,

aan verdrukten recht gericht.

Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,

blinden geeft Hij het gezicht.

Hij geeft de gebukten moed

en heeft lief wie zijn wil doet.

gebed

schriftlezing                                                                Filippenzen 3

zingen                                                               Psalm 73: 12, 13 OB

12. ‘k Zal dan gedurig bij U zijn,

in al mijn noden, angst en pijn;

U al mijn liefde waardig schatten,

wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.

Gij zult mij leiden door Uw raad,

o God, mijn heil, mijn toeverlaat;

en mij, hiertoe door U bereid,

opnemen in Uw heerlijkheid.

13. Wien heb ik nevens U omhoog?

wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,

op aarde nevens U toch lusten?

Niets is er, waar ik in kan rusten.

Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart

of bangen nood, mijn vlees en hart,

zo zult Gij zijn voor mijn gemoed

mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Verkondiging n.a.v.
Filippenzen 3:20a ‘Burgers van de hemel’

zingen                                                                        Ps. 84: 3, 4 NB

3. Welzalig die uit uw kracht leeft,

die naar uw tempel zich begeeft,

zijn hart wijst hem de rechte wegen.

Zij trekken op van overal

en, gaat het door het dorre dal,

dan valt op hen een milde regen.

Ja, in het hart van de woestijn

ontspringt een heldere fontein.

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.

Hun lied weerklinkt van oord tot oord,

tot zij Jeruzalem betreden,

waar alle pelgrims binnengaan

om voor Gods aangezicht te staan.

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.

Verhoor mij, God van Israël,

die alles leidt naar uw bestel.

Gebeden

zingen                                                                                UAM 143

1. Jezus leeft en wij met Hem!

Dood, waar is uw schrik gebleven?

Jezus leeft, en zijne stem

roept ook ons eens weer tot leven.

Gij, o Heiland, Gij alleen,

Gij zijt onze troost alleen!

2. Jezus leeft! Hem is het rijk

Elk moet Hem als Koning eren.

Wij ook zullen, Hem gelijk,

eeuwig eens met Hem regeren.

Gij, o Heiland, Gij alleen,

Gij zijt onze troost alleen!

3. Jezus leeft! Nu is de dood.

ons een ingang tot het leven.

Welk een rust in stervensnood

zal dit woord de harten geven.

Gij, o Heiland, Gij alleen,

Gij zijt onze troost alleen!

geloofsbelijdenis

zingen                                                                    Ps. 89: 7 en 8 OB

7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!

zij wand’len, HEER’, in ’t licht van ’t Godd’lijk Aanschijn voort;

zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden!

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in ’t lijden,

uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,

maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;

Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht;

Wij steken ’t hoofd omhoog en zullen d’ eerkroon dragen

door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen,

want God is ons ten schild in ’t strijdperk van dit leven,

en onze Koning is van Isrels God gegeven.

zegen

collecten (Kerk en Theol. Universiteit)

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


extra mededeling i.v.m. coronamaatregel
 

 


 

 

Zondag

20 juni

 

09.30 uur

ds. J de Jong

 

17.00 uur

ds. J. de Jong

  

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws