cgkoudheader.jpg

Liturgie biddagdienst

CGK Huizen, Biddag – 10 maart 2021, 19.30 uur
welkom en mededelingen
zingen Gezang 14 : 1, 2 en 5

 1. De Heer is mijn Herder!
  ’k Heb al wat mij lust;
  Hij zal mij geleiden
  naar grazige weiden.
  Hij voert mij al zachtkens
  aan waatren der rust.
 2. De Heer is mijn Herder!
  Hij waakt voor mijn ziel,
  Hij brengt mij op wegen
  van goedheid en zegen,
  Hij schraagt me als ik wankel,
  Hij draagt me als ik viel.
 3. De Heer is mijn Herder!
  Hem blijf ik gewijd!
  ’k zal immer verkeren
  in ’t huis mijnes Heren:
  zo kroont met haar zegen
  zijn liefde me altijd.
  stil gebed, votum en groet
  zingen Psalm 138 : 1 en 4 OB
 4. ’k Zal met mijn ganse hart uw eer
  vermelden, Heer,
  U dank bewijzen.
  ’k Zal U in ’t midden van de goôn
  op hogen toon,
  met psalmen prijzen.
  Ik zal mij buigen op uw eis
  naar uw paleis,
  het hof der hoven,
  en om uw gunst en waarheid saâm,
  uw groten naam
  eerbiedig loven.
 5. Als ik, omringd door tegenspoed,
  bezwijken moet,
  schenkt Gij mij leven.
  Is ’t, dat mijns vijands gramschap brandt,
  uw rechterhand
  zal redding geven.
  De Heer is zo getrouw als sterk,
  Hij zal zijn werk
  voor mij volenden.
  Verlaat niet wat uw hand begon,
  o Levensbron,
  wil bijstand zenden.
  geloofsbelijdenis
  gebed
  schriftlezing Jesaja 56 : 9 – 12
  Jeremia 23 : 1 – 4
  Johannes 10 : 1 – 16
  zingen Psalm 25 : 2 en 6 OB
 6. Heer, ai, maak mij uwe wegen
  door uw woord en Geest bekend.
  Leer mij hoe die zijn gelegen
  en waarheen G’ uw treden wendt.
  Leid mij in uw waarheid, leer
  ijv’rig mij uw wet betrachten.
  Want Gij zijt mijn heil, o Heer.
  ’k Blijf U al de dag verwachten.
 7. Wie heeft lust de Heer te vrezen,
  ’t allerhoogst en eeuwig goed?
  God zal Zelf zijn leidsman wezen,
  leren, hoe hij wand’len moet.
  ’t Goed dat nimmermeer vergaat
  zal hij ongestoord verwerven
  en zijn godgeheiligd zaad
  zal ’t gezegend aard’rijk erven.
  verkondiging
  zingen Uit aller mond 209 : 4
  Ik reis mijn weg, verheugd en blij:
  vergeven zijn mijn zonden!
  Niet ik zocht Hem, maar Hij zocht mij
  en Hij heeft mij gevonden!
  Gods goede Geest,
  Hij is geweest
  mijn gids – het Lam mijn herder.
  Vol blijdschap reis ik verder!
  gebeden
  zingen Psalm 119 : 88 OB
  Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond
  uw trouwe hulp; stuur mij in rechte sporen.
  Gelijk een schaap heb ik gedwaald in ’t rond,
  dat onbedacht zijn herder heeft verloren.
  Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond,
  want hij volhardt naar uw geboôn te horen.
  zegen
  collecte (kerk)

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


extra mededeling i.v.m. coronamaatregel
 

 


 

 

Zondag

7 maart


Internet dienst

09.30 uur

Ds. C de Jong

 

bijbelstudie
17.00 uur

Ds. C. de Jong

woensdag

10 maart


Internet dienst

15.30 uur kinderdienst

19.30 uur biddagdienst

Ds. C. de Jong 

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws