Gemeente

Predikant: ds. C. de Jong, bereikbaar via: predikant

Aanvangstijden De gebruikelijke aanvangstijden van de kerkdiensten zijn 9.30 uur en 17.00 uur. De diensten worden aangekondigd in Ons Kompas, deze website en in de algemene pers.

Bijzondere diensten
Voor bijzondere diensten, zoals bediening van de Heilige Doop, huwelijksbevestiging en rouwdiensten, wordt u verzocht contact op te nemen met de scriba H.J. van den Heuvel (scriba@cgkhuizen.nl). 

Bid-en dankdagen
De biddag voor gewas en arbeid wordt gehouden op de tweede woensdag van maart, de dankdag op de eerste woensdag van november.
De middagdienst begint om 15:00 uur en wordt samen met de Hervormde gemeente in de Zenderkerk gehouden. Deze dienst is afgestemd op de kinderen van de basisschool. De avonddienst begint om 19.30 uur.


Collecten

Er wordt tijdens de diensten tweemaal gecollecteerd. Deze collecten zijn bestemd voor de kerk, voor rente en aflossing van de leningen en voor de landelijke kerkelijke kassen. Soms zijn er uitzonderingen: op de zondagen waarop het Heilig Avondmaal wordt gevierd is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede voor de zending en op de hulpverleningszondag in februari wordt gecollecteerd voor wereldwijde hulpverlening. Eventuele andere bijzondere collecten worden vooraf aangekondigd. 

Collectemunten kunnen worden gebruikt om ook de giften in de collecten onder de werking van de fiscale aftrekbaarheid te brengen. Inlichtingen hierover bij de penningmeester. Er zijn munten van € 0,50, van € 1,00 en van € 2,00. Ze zijn verkrijgbaar bij J.A. van der Vlies, tel.(035) 602 32 51; in elke gewenste hoeveelheid, op bestelling en na storting van het verschuldigde bedrag op één van de rekeningen van de kerk,

RABO:   NL56 RABO 0329 920200

ING:      NL14INGB0000286015

Beide t.n.v. de Christelijke Gereformeerde Kerk te Huizen

Fondsenwerving
De Commissie Fondsenwerving organiseert activiteiten met als doel de inkomsten van de kerk aan te vullen. Contactpersoon: L.G. Boogerd, tel.(035) 525 7079.

Penningmeesters
Penningmeester van de kerk is J.A. van der Vlies, tel. 602 32 51. 

Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd, gewoonlijk in de maanden maart, juni, september en december. De viering begint in de morgendienst en wordt voortgezet in de middagdienst. Voor degenen die vanwege omstandigheden de diensten niet kunnen bijwonen bestaat de gelegenheid om het Heilig Avondmaal thuis te vieren. Inlichtingen daarover bij de scriba dhr. H.J. van den Heuvel (scriba@cgkhuizen.nl).

Kerkdiensten op CD
Voor degenen die tijdelijk de kerkdiensten niet kunnen bijwonen en toch graag de gehouden preken willen beluisteren en ook voor degenen die een preek nog eens willen horen worden de diensten opgenomen. Contactpersoon: J.C. Provoost 

Kerktelefoon
Langdurig zieken en bejaarden, die niet meer naar de kerk kunnen komen, kunnen thuis een aansluiting krijgen op de kerktelefoon. Inlichtingen bij de diaconie.

Meeluisteren tijdens de dienst / terug luisteren
Via het internet is de kerkdienst ook te volgen: klik op meeluisteren

Mededelingen
Voor aanvang van de dienst doet de ouderling van dienst namens de kerkenraad de noodzakelijke mededelingen. Berichten daarvoor aan de scriba, dhr H.J. van den Heuvel (scriba@cgkhuizen.nl)

Aankondigingen van activiteiten gaan via de beamer. U kunt hierover contact opnemen met J.C. Provoost (info@cgkhuizen.nl).

Oppasdienst
Tijdens de morgendiensten is er oppasdienst voor kinderen die de diensten nog niet kunnen bijwonen. Voor het rooster van de oppasdienst verwijzen we naar de agenda (klik op morgendienst)


Ringleiding

Voor slechthorenden is er in de kerkzaal een ringleiding aanwezig. Inlichtingen bij de contactpersoon kosterij, J.C. Provoost 

Toegankelijkheid
De kerkzaal en de zalen van “Aan Bakboord” zijn toegankelijk en hebben voorzieningen voor rolstoelgebruikers.

Voorbede, Dankzegging
Bij ziekte en in andere bijzondere situaties waarin voorbede of dankzegging in de eredienst op prijs wordt gesteld, wordt u verzocht contact op te nemen met uw wijkouderling of de scriba (scriba@cgkhuizen.nl)