cgkoudheader.jpg

Kerkdiensten beluisteren

Lukaskastjes-bezitters kunnen via kanaal 2 de laatste dienst op een later tijdstip beluisteren

Hieronder kunt U:

meeluisteren tijdens de dienst

of een oudere opname beluisteren

of een oudere opname bekijken


Huidige uitzending:


Liturgie morgendienst:

CGK Huizen, 29 maart 2020, 9.30 uur	
mededelingen
	
zingen	Uit aller mond 78 : 1 en 2
	
1. 
Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven
in de grootste zielenood,
opdat ik niet hoop’loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven,
duizend-, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

2. 
Gij, o Jezus, hebt gedragen
lasteringen, spot en hoon,
zijt gebonden en geslagen,
Gij, des Vaders eigen Zoon.
om van schuld en eeuwig lijden
mij, verloor’ne, te bevrijden,
duizend-, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

stil gebed	

votum en groet	

zingen	Gezang 285 LB ‘73
1 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3 Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4 Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!
Gods aanwijzing voor ons leven

zingen	Psalm 25 : 1 en 2 NB
	
1. 
HEER, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

2.
HERE, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.

gebed	

schriftlezing	Lucas 13,22-30

zingen	Psalm 131 DNP

1.	
Mijn hart is niet hoogmoedig, HEER: 
ik kijk niet op een ander neer. 
Ik grijp geen grootse dingen aan 
die mijn begrip te boven gaan.
  
2.	
Ik kies de stilte, doelbewust, 
en breng mezelf tot diepe rust. 
Ik houd mij klein, zoals een kind 
dat bij zijn moeder vrede vindt.

3.	
Niet altijd wordt mijn wens vervuld, 
toch ben ik stil en heb geduld.
Wacht, Israël, zo op de HEER, 
verwacht Hem nu en altijd weer!


kindermoment
 
zingen	Als ik mijn ogen sluit

Als ik mijn ogen sluit, en denk aan Golgotha,
dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta,
ik zie het houten kruis zie wat de mensen doen,
dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen.

Ik hoor opnieuw zijn stem die roept; 
‘Het is volbracht’. En daarna wordt het stil
‘t is donker als de nacht. Toen stierf Hij aan het kruis,
toen was de pijn voorbij. O, ik weet meer dan ooit, 
dat Hij dit deed voor mij.

Ik doe m’n ogen dicht
en vouw m’n handen stil.
Ik bid met heel mijn hart,
wat ik Hem zeggen wil.

Heer aan dat houten kruis,
droeg U de straf voor mij.
Ik had nog nooit een Vriend,
die zoveel hield van mij.

verkondiging

zingen	Psalm 138 : 1 en 4 OB
	
1. 
‘k Zal met mijn ganse hart uw eer
vermelden, Heer,
U dank bewijzen.
‘k Zal U in ‘t midden van de goôn
op hogen toon,
met psalmen prijzen.
Ik zal mij buigen op uw eis
naar uw paleis,
het hof der hoven,
en om uw gunst en waarheid saâm,
uw groten naam
eerbiedig loven.

4. 
Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet,
schenkt Gij mij leven.
Is ‘t, dat mijns vijands gramschap brandt,
uw rechterhand
zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk
voor mij volenden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron,
wil bijstand zenden.


dankgebed

zingen	Uit aller mond 154

1. 
‘k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht.

2. 
Ik geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik U ter eer,
‘s werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon der mensen,
o, kom spoedig in uw kracht
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

zegen

collecte

Per e-mail is een betaalverzoek per collecte verzonden, zodat u per doel 
een bijdrage kunt doen. 
Op deze manier kunnen wij met elkaar toch aan onze verplichtingen voldoen. 
U zou ook een (extra) wekelijkse automatische overschrijving in gang kunnen 
zetten ter hoogte van het bedrag dat u altijd in de collecten doet. 
 
NL14 INGB 0000 286015 Chr Ger Kerk van Huizen. 
Wij rekenen op u!

Wilt u wel bijdragen, 
maar heeft u geen betaalverzoek gehad of laat u het bankieren door 
iemand anders doen? 
Neem dan contact op met Willem-Jan Willems 06 83 993 889. Alvast bedankt!	

 Liturgie middagdienst zie:    Bijbelstudie


Oudere opnames van kerkdiensten en bijbelstudies beluisteren:


Video-opnames kerkdiensten:

video morgendienst 22-02-2020 psalm 103


Rechtstreekse uitzending Ichtuskerk (GKv):


Oudere opnames kerkdiensten GKv Bussum Huizen beluisteren


Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


 

extra mededeling i.v.m. coronamaatregel


.

Zondag

29 maart

09.30 uur

internetdienst:Ds. C. de Jong

 

17.00 uur

internetdienst:Ds. C. de Jong 

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws