ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Christelijke Gereformeerde Kerk Huizen
RSIN/Fiscaal nummer:8241.48.769
KvK nummer:77216091
Website adres:www.cgkhuizen.nl
E-mail:scriba@cgkhuizen.nl
Telefoonnummer:035-5261355
Adres:Bakboord 72
Postcode:1276 BL
Plaats:Huizen
Postadres:Bakboord 72
Postcode:1276 BL
Plaats:Huizen

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Huizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Wij zijn een kleine gemeenschap van ongeveer 180 leden ( per 1 januari 2023), wonend in Huizen, Bussum en omgeving. Jong en oud, alhoewel met name kinderen en ouderen het sterkst vertegenwoordigd zijn op dit moment.

Wij zijn er vast van overtuigd dat echt geluk alleen te vinden is door een relatie met onze Redder, Jezus Christus. Wij komen elke zondag samen in ons gebouw om elkaar aan te sporen uit Hem te leven. Daarvoor nemen wij de Bijbel, Gods Woord, ter hand: zo treedt Hij immers met ons in contact. In de middagdienst besteden we daarbij ook vaak aandacht aan de traditie waaruit we voortkomen en waar we van harte achter staan: de Reformatie van de 16e eeuw. We zoeken daarbij wel uitdrukkelijk naar de verbinding met de tijd en de situatie waarin wij nu leven.

Daarom heten wij christelijke gereformeerde kerk. Christelijk staat daarbij voor het deel uitmaken van de wereldwijde kerk en gereformeerd voor het staan in de traditie van de Reformatie.

Ook door de week komen leden van de gemeente samen, in kleinere kringen. En we besteden aandacht aan elkaar door persoonlijke bezoeken.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://cgk.nl/project/de-kerkorde/.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde Kerk te Huizen

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die (met uitzondering van de predikant) worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

  1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:

https://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.). Advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten vindt u hier: https://cgk.nl/download/predikantstraktementen-en-emolumenten/.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://cgk.nl/project/cao-kerkelijk-werkers/.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een link naar de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan:

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom jaarrekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in resp. 2022 en 2021.

  BegrotingJaarrekeningJaarrekening
BATEN 202320222021
     
Bijdragen gemeenteleden € 92.560€ 107.007€ 105.836
Opbrengsten uit bezittingen € 12.000€ 10.125€ 7.675
Overige bijdragen derden € 950€ 3.024€ 1.341
Totaal baten (a) € 105.510€ 120.156€ 114.852
     
LASTEN    
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker) € 77.596€ 73.036€ 70.218
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 5.340€ 4.704€ 4.974
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 2.110€ 1.370€ 1.105
Bijdragen aan landelijke organen € 13.238€ 13.815€ 13.290
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) € 41.871€ 32.109€ 27.388
Uitgaven tbv diaconie € 0€ 5.078€ 6.288
Salarissen (koster, organist e.d.) € 0€ 0€ 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en -rente € 1.000€ 1.118€ 1.718
Totaal lasten (b) € 141.155€ 131.230€ 124.981
     
Resultaat (a-b) -€ 35.645-€ 11.074-€ 10.129

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 5 juni 2019

Kascontrole kerk uitgevoerd op: 28 maart 2023

Kascontrole diaconie : 4 april 2023

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.