cgkoudheader.jpg

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar 2015. De kolom jaarrekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in resp. 2014 en 2013.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting Jaarrekening Jaarrekening
BATEN 2015 2014 2013
Bijdragen gemeenteleden € 89.124 € 94.084 €  94.710
Opbrengsten uit bezittingen € 41.030 €  23.518 € 23.960
Overige bijdragen derden €    1.700 €    1.044 €   3.204
Totaal baten (a) € 131.854 € 118.646 € 121.874
LASTEN
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker) €  69.850 €  67.238 €  69.397
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €    5.604 €    5.295 €    4.674
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €    1.807 €    1.150 €       376
Bijdragen aan landelijke organen €  16.152 € 18.264 € 18.988
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) € 28.991 € 29.457 € 29.168
Lasten overige eigendommen €           0 €           0 €           0
Salarissen (koster, organist e.d.) €           0 €           0 €           0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en -rente €    1.410 €    1.139 €    1.562
Totaal lasten (b) € 123.814 € 122.543 € 124.165
Resultaat (a-b) €    8.040 -€    3.897 -€    2.291

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


 

Zondag

21 juli

09.30 uur

Ds. G. Oberink

 

17.00 uur

Ds. M.K. Drost
(Ichtuskerk) 

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws